Disclaimer voor ballonenbedrukking.nl
Ballonenbedrukking.nl hierna te noemen ballonenbedrukking.nl verleent u hierbij toegang tot ballonenbedrukking.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. ballonenbedrukking.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op ballonenbedrukking.nl is bedoeld als vrijblijvend en kan duiden op hulp biedend.

Beperkte aansprakelijkheid
Ballonenbedrukking.nl spant zich in om de inhoud van ballonenbedrukking.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op ballonenbedrukking.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ballonenbedrukking.nl.
In het bijzonder zijn de tarieven op ballonenbedrukking.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ballonenbedrukking.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ballonenbedrukking.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

© 2024 Ballon en bedrukking
Bel nu!